Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο

Follow us

Deliver from stock | Fast Shipping

Hulp nodig?

Algemene voorwaarden

Definitie en reikwijdte


1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. a) Aanbieding: de door de Agent aangeboden producten;

 1. b) Agent: Vincitori, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoor te , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  en met BTW-nummer , die als agent overeenkomsten voor de levering van producten van de leverancier via de website faciliteert ;

 1. c) Bestelling: het door Koper bestelde product waarvoor een overeenkomst is gesloten;

 1. d) bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

(e) consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand sluit met een vertegenwoordiger


(g) "formulier": het herroepingsformulier dat door de leverancier wordt verstrekt aan een consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zoals uiteengezet in de bijlage bij de voorwaarden 1. h) "herroepingsrecht": de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst binnen de bedenktijd te herroepen; 1. i) "koper": de persoon met wie namens de leverancier een contract wordt gesloten


 1. j) Leverancier: de leverancier van een product;

(k) "overeenkomst": een tussen de koper en de leverancier door middel van een agent te sluiten overeenkomst tot aankoop van producten, waarbij voor het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand(l) Product: een product dat door Leverancier via de Website wordt aangeboden; 1. m) schriftelijk: elke digitale communicatie door middel van geschreven karakters die op een duurzame drager kan worden opgeslagen en waarvan de agent de te gebruiken methode kan bepalen; en

(n) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor verzending van goederen door Vincitori als agent.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de makelaar, elke bestelling en elke overeenkomst, inclusief eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop en alle volgende overeenkomsten.


1.3 De toepasselijkheid van algemene of (inkoop)voorwaarden van de koper van de makelaar wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.4 De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in de volgende andere talen: Duits en Deens. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en anderstalige versies van de Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden bindend.


1.5 Artikelen 11.5, 11.6, 12, 13 en 14 van de Voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten.


1.6 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar mocht zijn, blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling onverwijld worden vervangen door een bepaling die in onderling overleg de strekking en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.0 Van bedrijf naar consument


2.1 De gegevens van de aanbieder staan ​​op de website vermeld.2.2 Indien de leverancier niet in Nederland is gevestigd, wordt het bestelde product op naam van de koper geregistreerd. Alle bijkomende kosten, zoals BTW, inklaringskosten en andere heffingen van overheidswege, zijn voor rekening van de Koper.


2.3 De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten en eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


2.4 De betaling van de bestelling wordt afgehandeld door een agent, waarbij de agent namens de koper de leverancier betaalt.


2.5 Het verschil in vergoedingen tussen het door de Koper voor de bestelling betaalde bedrag en het door de Agent aan de Leverancier betaalde bedrag is niet gelijk en zal worden beschouwd als vergoeding voor de door de Agent geleverde diensten.


Aanbod

3.1 Elke Agentaanbieding heeft een beperkte geldigheidsduur, d.w.z. tot het moment waarop een Product niet meer op voorraad is of niet meer beschikbaar is bij de Leverancier ("op is op") of niet meer besteld kan worden via de Website.


3.2 Indien een aanbod onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


3.3 Elk aanbod is vrijblijvend. De makelaar is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen.


3.4 Elk aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, zodat de koper een goede beoordeling kan maken. Afbeeldingen van producten zijn een getrouwe weergave van een product. Agent kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van een product. Wanneer de koper een bestelling plaatst, kan de koper het product, de afbeelding en de beschrijving van het product beoordelen in overeenstemming met het bovenstaande.


3.5 Alle afbeeldingen en beschrijvingen van een product zijn indicatief en kunnen bij onjuistheden en/of afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij het zodanige afwijkingen zijn van de wezenlijke eigenschappen van het product dat deze feitelijk een ander product dan de bedoeling van de koper om te bestellen.


3.6 Elk aanbod, waarvan de koper redelijkerwijs had kunnen vermoeden, had moeten begrijpen of behoren te begrijpen dat dit aanbod een kennelijke vergissing bevat, hoeft door de koper niet te worden opgevolgd. Koper kan aan een dergelijke fout of vergissing geen rechten ontlenen.


Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.5, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het plaatsen van de bestelling door Koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


4.2 De overeenkomst komt tot stand in het Nederlands, tenzij de vertegenwoordiger de voorwaarden en verdere communicatie via de website ook in een andere taal aanbiedt. In dat laatste geval kan ook een overeenkomst worden gesloten in een taal naar keuze van de Koper en kan de Koper ook in die taal communiceren met de vertegenwoordiger.

4.3 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de makelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanvaarding, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de agent is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.


4.4 De agent treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige omgeving. De agent zal passende veiligheidsmaatregelen nemen indien Koper elektronisch kan betalen.


4.5 De ​​makelaar kan informatie inwinnen over de vraag of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over alles wat van belang kan zijn voor een verantwoorde totstandkoming van de overeenkomst. Indien de agent goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd afname of bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


4.6 De koper draagt ​​er zorg voor dat alle informatie, waarvan de agent aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de agent ter beschikking wordt gesteld. Indien dergelijke informatie niet tijdig aan de agent ter beschikking wordt gesteld, heeft de agent het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of eventuele extra kosten als gevolg van de vertraging in rekening te brengen bij de koper in overeenstemming met de norm van de agent. tarieven.


4.7 De makelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan ​​doordat de makelaar is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de makelaar bekend was met deze onjuistheid of onvolledigheid.


Prijs

5.1 De in het aanbod vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals in- en uitvoerrechten, vracht- en loskosten, verzekeringen en eventuele heffingen en belastingen. Alle voordelige en nadelige verschillen op het moment van aankomst, vertrek of aflevering komen ten voordele van of voor rekening van Koper.


5.2 De prijzen van de aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de agent niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.


5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de agent niet tot levering van een gedeelte van de in de offerte of prijsopgave begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Conformiteit en garantie

6.1 Met inachtneming van hetgeen hierover in de Voorwaarden is vermeld, zullen de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en voorschriften. de overeenkomst.


6.2 De vertegenwoordiger wijst erop dat bepaalde producten een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, die dan op het betreffende product staat aangegeven. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidsdatum, waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het Product conform de garantie van Leverancier kan worden gegarandeerd.


6.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen vier (4) weken na levering schriftelijk aan Agent te worden gemeld. De Producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.


6.4 De garantietermijn van de makelaar is gelijk aan de fabrieksgarantietermijn. De makelaar is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor een individuele toepassing door de koper, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.


6.5 In geval van een garantieclaim zal de vertegenwoordiger naar zijn keuze voor vervanging of reparatie zorgen. In geval van vervanging stemt de koper ermee in het vervangen artikel aan de vertegenwoordiger te retourneren.


6.6 De garantie geldt niet indien:

 1. a) de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken

 1. b) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn onderworpen of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de agent zijn behandeld en/of op de verpakking zijn behandeld;

 1. c) het gebrek geheel of gedeeltelijk te wijten is aan voorschriften die de overheid heeft gegeven of zal uitvaardigen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Levering en uitvoering

7.1 De agent zal bestellingen van producten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.


7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper bij het plaatsen van de bestelling aan de agent heeft opgegeven.


7.3 De agent zal geaccepteerde bestellingen onverwijld doorsturen en laten uitvoeren.


7.4 Alle levertijden zijn indicatief. Leveringen van producten uit een ander land dan Nederland kunnen langere levertijden hebben dan aangegeven op de website. Deze termijn is afhankelijk van de levertijd van de leverancier. Koper kan aan geen van de genoemde termijnen rechten ontlenen.

7.5 Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de koper hiervan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gesteld.

7.6 De agent is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. De agent is gerechtigd de aldus geleverde goederen afzonderlijk te factureren. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

7.7 De op de website vermelde levertijden zijn slechts indicatief.


7.8 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


7.9 In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal de vertegenwoordiger het door Koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.


7.10 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Vertegenwoordiger zich inspannen om een ​​vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de agent.


7.12 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de agent tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de agent bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanvaarding van goederen zonder enige aantekening op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking op het moment van levering in goede staat verkeerde.


Betaling


8.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de bedragen die de Koper op grond van de overeenkomst verschuldigd is, onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling worden betaald.


8.2 De Koper is verplicht eventuele onjuistheden in de opgegeven of opgegeven betaalgegevens onverwijld aan de agent te melden.


8.3 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd nadat de makelaar hem in gebreke heeft gesteld en nadat de makelaar de koper een redelijke termijn van betalingsverplichtingen heeft voldaan en indien de koper geen consument is, is de rente de wettelijke handelsrente en is de makelaar gerechtigd de door of namens de makelaar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden berekend conform de wet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Regelgeving betreffende de website en producten

9.1 De Agent is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website. De Agent is niet aansprakelijk voor enige storing of onbeschikbaarheid van de Website om welke reden dan ook.


9.2 De Agent is niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door/namens de Agent verzonden e-mails of andere digitale communicatie, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

9.3 Alle aanspraken van de Koper op grond van gebreken van de Agent vervallen indien deze niet schriftelijk aan de Agent zijn gemeld binnen één (1) jaar nadat de Koper de feiten kende of redelijkerwijs had kunnen weten waarop hij zich baseert. zijn/haar beweringen.


9.4 De agent wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid en aanspraken van kopers en derden die (lichamelijke) schade hebben geleden als gevolg van onzorgvuldig, onoordeelkundig of onnodig gebruik van de producten, van de hand. De producten mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.


9.5 De ​​opdrachtnemer raadt de koper aan om altijd de gebruiksaanwijzing voor gebruik te lezen en daarnaar te handelen. De producten dienen te worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.


9.6 Eventuele adviezen over het gebruik van producten zijn van algemene en niet-bindende aard. De koper dient voor zichzelf en onder zijn eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of een product voor hem geschikt is. Bij twijfel over het gebruik van een product dient contact te worden opgenomen met de leverancier of de (huis)arts van de inkoper om een ​​beoordeling voor gebruik in een specifiek geval te verkrijgen.


9.7 Bepaalde producten, zoals zeer kleine producten, producten voor uiterlijke verzorging en elektrische apparaten, dienen buiten het bereik van kleine kinderen te worden bewaard.


9.8 De makelaar adviseert de koper te allen tijde, maar in ieder geval bij zwangerschap, borstvoeding, medicijngebruik en bij twijfel in geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten, voor het gebruik van producten zo nodig een deskundige te raadplegen zoals cosmetische verzorgingsproducten, na het lezen van de gebruiksaanwijzing.

Overmacht10.1 De makelaar is niet aansprakelijk jegens de koper indien verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
 1. a) Overmacht aan de zijde van de leverancier;

 1. b) overheidsmaatregelen en beperkingen;

 1. c) stroomuitval;

 1. d) uitval van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten, b.v. door cybercriminaliteit en hacking;

 1. e) natuurrampen;

 1. f) oorlog en terroristische aanslagen;

 1. g) algemene vervoersproblemen en -beperkingen;

(h) stakingen van leveranciers of agenten; en
(i) andere situaties waarover de Agent geen controle heeft en die de nakoming van de verplichtingen tijdelijk of permanent verhinderen.


10.2 De contractuele verplichtingen opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij of de agent.

10.3 Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan of deze op het moment van intreden van de overmacht kan nakomen en het reeds nagekomen of na te komen gedeelte beschikt over een onafhankelijke waarde, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Gegevensbescherming


11.1 De (persoons)gegevens van de Koper worden opgenomen in een database. Deze gegevens worden primair gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Op verzoek kan de makelaar informatie over zijn producten, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen, naar de koper sturen. De koper kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een annuleringsverzoek te sturen aan de agent.


11.2 Koper stemt in met het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. De Koper erkent dat ondanks alle redelijke veiligheidsmaatregelen die door de Agent zijn genomen, elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd geadresseerd, inclusief door virussen en spamfilters. Evenmin kan een Agent absolute beveiliging bieden tegen raadpleging door onbevoegden.


11.3 De agent dient passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veilige opslag van (persoons)gegevens te waarborgen.


11.4 In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen (persoons)gegevens ook worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, b.v. naar een leverancier in China, omdat anders de overeenkomst tussen Koper en Leverancier niet kan worden uitgevoerd en de Leverancier de bestelling niet aan Koper kan leveren. De agent zal hier echter contractuele garanties op geven.


11.5 Een koper die consument is, heeft het recht de agent schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in de door de agent verwerkte persoonsgegevens en/of (indien van toepassing) deze gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek tot inzage en/of correctie dient te worden gericht aan de directie van de Agent. Op eerste verzoek van de koper worden de geregistreerde persoonsgegevens verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd.


11.6 De persoonsgegevens van de Koper, die een consument is, worden niet aan derden verstrekt, tenzij de Bemiddelaar daartoe verplicht is bij of krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.


Klant


12.1 Voor consumenten zijn de prijzen vermeld zonder BTW, belastingen en verzendkosten.


12.2 Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden op zodanige wijze aan de consument (elektronisch) beschikbaar gesteld dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar en hoe de voorwaarden langs elektronische weg zijn in te zien en dat de voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
12.3 Ten behoeve van de consument zal de opdrachtnemer via de website de volgende informatie beschikbaar stellen, althans ervoor zorgen dat deze informatie op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager(a) de voorwaarden waaronder en hoe de consument een klacht kan indienen(b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 1. c) informatie over garanties en service na verkoop; en

(d) het formulier.12.4 Voor de uitoefening van alle wettelijke rechten die de consument jegens de aanbieder heeft, kan de consument zich wenden tot een vertegenwoordiger, mits dit in overeenstemming is met het bepaalde in de Voorwaarden.


12.5 Een door of namens de vertegenwoordiger of leverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten van de consument op grond van de overeenkomst jegens de vertegenwoordiger.


12.6 Indien artikel 7.5 wordt toegepast, heeft de koper, die consument is, het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden voor producten die niet of niet binnen redelijke termijn leverbaar zijn.


12.7 De tussenpersoon kan ten gunste van de consument afwijken van artikel 8.3 voor wat betreft de aan de consument in rekening te brengen incassokosten.


Herroepingsrecht

13.1 Bij de aankoop van producten heeft de koper, die consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger, die aan de vertegenwoordiger wordt medegedeeld.


13.2 Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zendt de consument het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking terug aan de vertegenwoordiger, overeenkomstig de redelijke instructies van de vertegenwoordiger.


13.3 Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product door middel van het formulier aan de vertegenwoordiger. Nadat de consument te kennen heeft gegeven van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, dient hij het product binnen 14 dagen aan de vertegenwoordiger of leverancier te retourneren. Daarbij dient de consument te bewijzen dat de geleverde producten binnen de gestelde termijn zijn teruggestuurd.


13.4 Indien de consument na het verstrijken van de in artikel 13.2 en 13.3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de makelaar heeft geretourneerd, is de koop een feit.


13.5 De ​​volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:


 1. a) Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 1. b) Producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

 1. c) producten die snel bederven of snel verouderen;

 1. d) producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waar de agent geen invloed op heeft;

(e) audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken


 1. f) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en

(g) producten die op verzoek van consumenten in overeenstemming met de specificaties van de consument zijn vervaardigd.


Kosten herroeping

14.1 Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.


14.2 Indien een consument een bedrag betaald heeft, zal de tussenpersoon dat bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping, aan de consument terugbetalen. Restitutie vindt plaats met dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode en de agent deze methode accepteert. Om voor restitutie in aanmerking te komen, moet het product al door de agent of leverancier zijn ontvangen of moet sluitend bewijs van volledige terugzending worden overlegd.


14.3 In geval van beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product.


Klachten en geschillen


15.1 Indien de koper een klacht heeft, dient de koper dit schriftelijk aan de agent te melden.


15.2 Een klacht schort de verplichtingen van de koper of zijn gemachtigde niet op, tenzij de gemachtigde schriftelijk anders aangeeft.


15.3 Een klacht over de uitvoering van de Overeenkomst dient binnen zeven (7) dagen nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.


15.4 Een klacht wordt door de agent binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd heeft, wordt de klager hiervan binnen 14 dagen op de hoogte gesteld en wordt hij geïnformeerd over de termijn waarbinnen de klacht in behandeling zal worden genomen.


15.5 Een vertegenwoordiger heeft te allen tijde minimaal vier (4) weken de tijd om een ​​klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht aangemerkt als een geschil in de zin van artikel 15.8.


15.6 Indien de vertegenwoordiger een klacht gegrond verklaart, zal hij naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt de klacht aangemerkt als een geschil in de zin van artikel 15.8.


 15.7 Indien de klager een consument is, kan de klager ook een beroep doen op een geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


15.8 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting en ongeacht de woonplaats van de Koper of een derde worden beslecht naar Nederlands recht en de rechtbank [Rotterdam] is bevoegd met uitsluiting van alle andere rechtbanken, tenzij bepalingen van dwingend recht aanleiding geven tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.
15.9 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.Bijlage: Herroepingsformulier (alleen voor consumenten)


Formulier voor herroeping


(vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)[Naam]


[Adres]

[PC + locatie]

Ondergetekende herroept hierbij de overeenkomst voor de verkoop van de volgende producten:


Besteld op: ______________ (vul datum in)

Ordernummer: ______________ (vul ordernummer in)

Product ontvangen op: ______________ (vul datum in)


Naam van de consument: ______________ (vul naam in)


Consumentenadres: ______________ (adres invullen)


Woonplaats consument: ______________ (woonplaats invullen)


E-mail voor consumenten: ______________ (vul e-mail in)


IBAN rekeningnummer: ______________ (vul het IBAN in namens de consument)


Handtekening van de consument: ______________ (handtekening invullen)


Datum van indiening: ______________ (datum invullen)

Reach us