Direkt zum Inhalt

Folge uns

Ab Lager liefern | Kostenloser Versand

Hulp nicken?

AGB

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Everprint

Artikel 1 - Definitionen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders ist aangegeven.
 1. Everprint ist eine Website von Vincitori.
 2. Konsum: Natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 3. Koper: De Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat traf Verkoper.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het het heken van Producten Door Everprint.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Immerdruck,

E-Mail-Adresse: Info@everprint.nl

KvK-Nummer: 71479015


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Everprint edere overeenkomst tussen Everprint en een Koper en op elk product dat door everprint wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn Eveneens van toepassing op all overeenkomsten met Everprint, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Everprint aan Koper aangeven op welke wijze
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden befindet sich in Beginnel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle met Everprint overeengekomen opdrachten zijn slechts de algemene voorwaarden van Everprint van toepassing. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken been as dit expliciet en schriftelijk met Everprint is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten traf Koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ge wordendeeltelijk of love nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het Aanbod

 1. Alle T√ľr¬†Everprint gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte ist eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. De door¬†Everprint gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Everprint ist slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Everprint een factuur stuurt op basis van hetgeen door Koper is afgenomen en ter plekke is schriftelijk is vastgelegd. Niettemin heeft¬†Everprint het recht een overeenkomst met een potenti√ęle Koper om een voor¬†Everprint gegronde reden te weigeren
 3. Het aanbod bevat een volledige und nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. Die Beschreibung ist typisch f√ľr Koper in staat ist om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Everprint niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen en grond voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Everprint kann nie dat de kleuren in de afbeelding exakte Overeenkomen mit echten kleuren van het product treffen.
 4. Levertijden op de website van Everprint zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht.
 6. In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatic voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een aanbod van Everprint heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Everprint via de webshop gedaan worden.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Everprint, zal Everprint de overeenkomst met Koper schriftelijk per E-Mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod ist Everprint daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Everprint ist niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Everprint die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
 7. Consumenten kunnen binnen 14 dagen herroeping doen gelden. Het herroepingsrecht ist uitgesloten indien Koper een bedrijf betreft.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Everprint zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen und overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Everprint het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Everprint aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeendigan verEktverprint ast, Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Everprint zijn verstrekt, heeft Everprint het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende Targen kopen kopen kopen kopen volgensende tar brui de volgensende tar .
 4. Everprint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Everprint is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Everprint bekend was.
 5. Koper vrijwaart Everprint voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 7 - Hebeln

 1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Leverancier.
 2. Das Verzending van de producten ist kostenlos.
 3. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet (tvanijgendig) andere is on buiten de macht van Everprint enige vertraging ontstaat, heeft Everprint recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Everprint schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht offen enige schadevergoeding.
 4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 5. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van information of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Everprint gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 6. Indien Everprint gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de Levertijd aan nadat Koper deze aan Everprint ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Everprint een termijn voor heeft heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor Levering Buiten Nederland Gelden lange Leveringstermijnen dan √ľber die Website opgegeven. Deze termijn ist Afhankelijk van de Levertijd van Leverancier.
 8. Everprint ist gerechtigd de zaken in gedeelten te Hebelen, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Everprint ist gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Koper ist zelf verantwoordelijk voor de invoer en het afdragen van de BTW und de eventuele invoerrechten van de door Koper afgenomen products.

Artikel 7A - Verpackung und Transport

 1. Everprint verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te zaken behoorlijk (te laten) verpakken door Leverancier en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle Hebelingen exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt as bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 4. Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbrekende of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Everprint niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/bestelling worden ontleend. Indien Koper ist berechtigt, das Beta-System zu kosten, das f√ľr das Rekening en risico van Koper g√ľnstig ist. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van octrooien.
 5. Het molestrisico komt Rosse ten laste van Koper.

Artikel 8 - Onderzoek, Reklamationen

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat .dig is om kunnen beoordelen von hij het produkt behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normalen (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper ist verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Everprint erkent, dass er f√ľr die Verkeerd-Gebr√§uche von der Produktt√ľr von Koper, noch von der T√ľr een foutief ber√§t von Koper und von den Klanten von Koper verwendet wird.
 3. Eventuele zichtbare Gebreken of Tekorten dienen na Levering schriftelijk aan Everprint te wurde gemeld op info@everprint.nl Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na Levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na hebeling te worden gemmeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf ist Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. Indien Koper wenst gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Everprint op de wijze zoals door Everprint aangegeven. Het retourneren van zaken staat uitsluitend ter beoordeling van Everprint.
 5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij indien dit naar het oordeel van Everprint noodzakelijk is, het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren de aanininstructies,
 6. Terugbetaling geschiedt uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen traf Everprint.
 7. Terugbetalingen aan Koper wurde zo spoedig mogelijk verwerkt, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het retour verzoek. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Koper zijn reclamerrecht uitoefent, heeft hij geen recht om zijn betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige Levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan¬†Everprint te wijten is, zal¬†Everprint na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende product(en) naturen via Leverancier (dan order met restitutie van het teveel betaalde). De ontvangstbevestiging van de producten ist hierbij leidend. Enige schade die T√ľr Koper geleden is ten gevolge van de afwijkende omvang van de levering kan niet verhaald worden op Everprint.
 10. Reclamatie is niet mogelijk indien Koper zelf de verkeerde producten heeft bestld, dan wel verkeerde verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 9 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod wurde de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en other heffingen van overheidswege alsmede verzenden- en eventuele vervoers- en verpakking cost, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor konsumenten wordt de prijs exclusief btw getoond.
 3. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossing cost, assurantie en eventuele heffingenen en bestätigen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respektievelijk ten laste van Koper.
 4. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financi√ęle markt zijn en waarop Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Everprint naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

 

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient vooraf per bankoverschrijving te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum gemeld te worden maar schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Koper kan geen rechten von verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient deze kosten ineens, te voldoen √ľber de op de webshop aangegeven betalingsmiddelen. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Everprint und nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te betaald.
 4. Everprint heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom und de lopende rente. Everprint kan, zonder daardoor in verzuim te komen, and aanbod tot betaling weigeren, indien de koper und and other volgorde voor de toerekening aanwijst. Everprint kann volles flossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet Eveneens de opengevallen und lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Koper niet.
 6. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Everprint zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kostenkonform artikel 6:96 BW te Inkassokosten vom 1. Juli 2012.
 7. Indien Everprint meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 - Garantie

 1. Everprint staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Everprint staat niet in voor het bestaan van gebreken aan het geleverde, doch streeft De feitelijke houdbaarheid van houdbare products kan niet gegarandeerd worden.
 2. De hierboven genoemde garantie geldt voor de reikwijdte en gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Everprint ist nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Alle T√ľr-Everprint aangeboden producten zijn voorzien van een CE-Kennzeichnung, alsmede de naam en het adres van de fabrikant.
 4. Indien de te Leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Everprint de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het van gevoprint Door Kopper, . In geval van vervanging, verbindt Koper zich de vervangen zaak aan Everprint te retourneren en de eigendom aan Everprint te indien dit door Everprint wordt vereist voor terugbetaling.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Everprint, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel za gewleind de zaak niet bestemd is of onder abnorme omstandigheden zijn gebruikt.
 6. Indien de Door Everprint verstrekte garantie een zaak betreft die Door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die Door deproduzent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 7. Everprint wijst er op dat op bepaalde products, waaronder uiterlijke verzorgingsproducten een beperkte houdbaarheiddate date rust, welke te all tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de produzent gegarandeerd kan worden.
 8. (huis)

Artikel 12 - Opschorting und Ontbinding

 1. Everprint ist bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Everprint bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet voet behoorlijk de voldouit Everprint gesloten overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Everprint bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande worden ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatwelstaven van redelijk dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Everprint op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Everprint de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Everprint behoudt Rosse het recht schadevergoeding te vordere.

 

Artikel 13 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van overeenkomst Door Everprint leidt tot aansprakelijkheid van Everprint jegens Koper of Derden, is the aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Everprint in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
 2. De aansprakelijkheid van Everprint beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak - of een onderdeel daarvan - een en ander ter beoordeling van Everprint.
 3. Everprint is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirekte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Everprint geleverde products. Voor konsumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestan ingevolge artikel 7:24 Deckel 2 BW.
 1. Everprint is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) information op de website(s) of van gelinkte Websites.
 2. Everprint ist nicht verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de Functionaliteit van de website en is not aansprakelijk voor storageen of het om welke red dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 3. Everprint staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Everprint verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 4. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Everprint vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Everprint binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten zijna aropans met de feiten zijna.
 5. Everprint wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden. Ingeval van medicijngebruik dient Koper te allen tijde zijn huisarts raadplegen.
 6. Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door Everprint is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke Koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient dem Kontakt opgenomen te met de (huis)arts van Koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
 7. De uiterlijke verzorgingsproducten alsmede elektrische apparaten dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten bewaard te worden volgens de gebruiksvoorschriften per product bepaald. Everprint raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens de uiterlijke verzorgingsproducten te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor ééénten de ingredi.

 

Artikel 14 - Risico-√úbergang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Everprint verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en / of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

 

Artikel 15 - √úbermacht

 1. Everprint is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Everprint, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (i) zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storage van internet, datanetwerk- en telekommunikation faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (log .ii) en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Everprint en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Everprint buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haarj verplichtingen of verbliden
 3. Everprint heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Everprint zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot tot vergoeding van schade aan de other partij.
 5. Voor zoveel Everprint ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respektievelijk na te komen gedeelte tzeledekomt separaat te Factoreren. Koper ist gehouden deze factuur te voldoen as ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Everprint berusten uitsluitend bij Everprint en worden niet overgedragen aan Koper en/of Gebruiker.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Everprint rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toe. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Everprint opgeleverde zaken, dient Everprint explizit akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 1. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Everprint rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Indien Koper een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Everprint vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, selt Koper Everprint hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Artikel 17 - Datenschutz, gegevensverwerking und beveiliging

 1. Everprint gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Everprint de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@everprint.nl
 1. Indien Everprint op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specaties en een beveiligings kostenniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, verbonden de .

 

Artikel 18 - Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Everprint of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klachtteeft geleid klachten. Klachten kunnen gemeld worden via info@everprint.nl traf als onderwerp ‚Äúklacht‚ÄĚ.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Everprint de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Everprint zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Die Wahl zwischen Everprint und Koper ist Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag ist uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud und strekking van deze algemene voorwaarden, ist der niederländische tekst daarvan steeds doorlaggevend. Everprint ist gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te pass.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Everprint en Koper wurde beslecht bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een anderer rechtbank.